ทฤษฎีใหม่

คำพ่อสอน
หมวด ทฤษฎีใหม่

               " แม้แต่กิจการ ที่นายกฯ ได้พูดเรื่องทฤษฎีใหม่ เรื่องอะไรพวกนี้ ก็ต้องมีผู้ที่สนับสนุน เพราะว่าชาวบ้านหรือเกษตรกรอาจจะไม่มีทุนพอสำหรับเริ่มโครงการแต่ถ้าสนับสนุนแล้ว คือเอกชนสนับสนุนก็ได้ ทางราชการก็สนับสนุนด้วย เงินที่สนับสนุนจะเป็นเงินที่ทำงาน เงินทำงานนี่ ก็หมายความว่ามีผลขึ้นมา มีผลขึ้นมาต่อเกษตรกร และมีผลต่อประเทศชาติในส่วนรวม เศรษฐกิจของประเทศชาติ ก็จะไม่ฝืดเคือง และอย่างนี้ก็ทำได้เร็วพอใช้ ...... เรานึกว่าถ้าทำที่พัก โรงพยาบาลก็อาจจะยังไม่มีประโยชน์ในทันที จึงตกลงทำโครงการสาธิต “ทฤษฎีใหม่” ในที่ที่เหลือ ส่วนหนึ่งจะทำการเพาะปลูกแบบชาวบ้าน แบบไม่ได้ส่งเสริม หมายความว่าใช้น้ำฝน ใช้ธรรมชาติ อีกส่วนหนึ่ง จะทำแบบ “ทฤษฎีใหม่” โดยขุดสระและแบ่งเป็นส่วนที่จะปลูกข้าว และส่วนที่จะปลูกไม้ยืนต้น กับปลูกพืชไร่พืชสวน"
(พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา : ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐)

               " ทฤษฎีใหม่ ก่อนที่เกิดเป็นทฤษฎีใหม่ตามที่เรียกว่าทฤษฎีใหม่ ในพระราชดำริ คือ การพัฒนาทางการเกษตร โดยเพาะปลูกหลายอย่าง ในที่เดียวกัน หรือผลัดปลูกหมุนเวียนกัน ...... เมื่อเป็นทฤษฎีใหม่แล้ว ก็มาเข้าเป็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง คนที่ทำนี้ต้องไม่ฟุ้งซ่าน ไม่ฟุ้งเฟ้อ ได้เขียนไว้ในทฤษฎีนั้นว่า ลำบาก เพราะผู้ที่ปฏิบัติ ต้องมีเพียรและต้องอดทน ....... เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ สองอย่างนี้ นำความเจริญแก่ประเทศได้ แต่ต้องมีความเพียร แล้วต้องอดทน ต้องไม่ใจร้อน ต้องไม่พูดมาก ต้องไม่ทะเลาะกัน ถ้าทำโดย เข้าใจกัน เชื่อว่า ทุกคนจะมีความพอใจได้"
(พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา : ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑)

ที่มา : http://www.sufficiencyeconomy.org

รายการหลัก

หน้าหลัก
ความเป็นมา
คำพ่อสอน
แนะนำทรัพยากรสารนิเทศ
    เศรษฐกิจพอเพียง

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศ
    เศรษฐกิจพอเพียง

ค้นรายชื่อทรัพยากรสารนิเทศ
    เศรษฐกิจพอเพียง

เว็บไซต์เศรษฐกิจพอเพียง
เว็บไซต์สำนักหอสมุด
วีดีทัศน์เศรษฐกิจพอเพียง

Navigation

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์อื่นๆของสำนักหอสมุด